Veel kritiek van oppositie op coalitieakkoord en enkele lichtpuntjes

Foto: gemeente Utrecht

De plannen van de nieuwe coalitie pakken desastreus uit voor de gewone Utrechter, stelt de VVD. De belastingen gaan omhoog en de stad gaat op slot. Volgens de PvdA zal het coalitieakkoord zeker bijdragen aan een sociale en duurzamere stad. Echter de PvdA leest echter nog te weinig over het structureel aanpakken van de tweedeling in de stad. En volgens het CDA is het lastenverzwaring en onduidelijkheid troef in het coalitieakkoord. Al zijn er volgens het CDA gelukkig ook een paar lichtpuntjes. Positief aan dit akkoord is, aldus Student & Starter, dat veel van de punten geïnspireerd zijn op typische Student & Starter punten, maar wat Student & Starter betreft mag het allemaal wel een stuk sneller, concreter en innovatiever

Dit akkoord is geschreven door en voor de hoogopgeleide Utrechter en laat de rest van de stad in de kou staan, stelt de VVD. “De rekening van de groen-linkse ‘revolutie’ belandt op het bordje van de gewone Utrechter met een auto of een woning op gas”, aldus fractievoorzitter Dimitri Gilissen. De stad wordt volgens de VVD onbereikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van de auto.
De VVD mist daarnaast voorstellen hoe de stad kan profiteren van de aantrekkende economie. Er worden geen extra maatregelen om mensen uit de bijstand aan de slag te krijgen. Ook laat de nieuwe coalitie volgens de VVD onzekerheid bestaan door vast te blijven houden aan maximaal 10.000 woningen in de Merwedekanaalzone, met alle gevolgen voor de omliggende buurten en de roeiers op het kanaal.
De Utrechtse VVD is wel te spreken over het voorstel om de Tippelzone voorgoed te sluiten. Ook het structureel beschikbaar maken van geld om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren kan op instemming van de liberalen rekenen al is het maar de vraag of het genoeg zal zijn.

De PvdA leest nog te weinig in het coalitieakkoord over het structureel aanpakken van de tweedeling in de stad. De tweedeling tussen mensen die het goed hebben en de mensen die niet merken dat het goed gaat met de stad, is volgens de PvdA enorm en groeit nog steeds. Een vergezicht voor een diverse en echt inclusieve stad vindt de PvdA niet terug.
Er wordt volgens de PvdA veel gedaan voor mensen voor wie het niet vanzelf gaat. De individuele inkomenstoeslag, die door het vorige college is afgeschaft, komt terug. Goede initiatieven als de voedselbanken worden geholpen een vaste locatie te vinden. Ook wordt er ingezet op vroegsignalering van schulden. Dat is goed nieuws, aldus de PvdA maar helaas blijft dit incidenteel gefinancierd en vanaf 2021 gaat er zelfs weer budget vanaf.
Voor bijna alle plannen geldt dat het ‘hoe’ nog niet duidelijk is, zo stelt de PvdA. Zo ook bij jeugdzorg. Nu komt er voor een aantal jaar €0,5 miljoen bij terwijl het tekort €4 miljoen per jaar is, zo stelt de PvdA.
Ook leest de PvdA niets over een goede spreiding van betaalbare huur voer de stad. “Helaas laat de coalitie het hier liggen en blijven extreem hoge huren en woekerwinsten voor projectontwikkelaars normaal in Utrecht”.
De PvdA is blij met de goede ambities van de nieuwe coalitie om de Utrechters voor wie het niet vanzelf gaat te ondersteunen. “Om de tweedeling te keren is echter meer nodig. Wij zullen de nieuwe coalitie de komende jaren hier scherp op bevragen.”

CDA Utrecht is blij met investeringen in onder andere verkeersveiligheid, de aanpak van huisjesmelkers en religieus erfgoed. De fractie is echter wel kritisch over andere punten uit het akkoord. Het is volgens de fractie ook een goede zaak dat er geld is vrijgemaakt voor de ambitie om wijken aardgasvrij te maken.
Het CDA is kritisch over de nieuwe belastingenverhogingen die doorgevoerd worden. En het CDA ziet niets in het voornemen van de coalitie om te blijven investeren in de volgens haar mislukte ontwikkeling van van de prostitutiezone en het Nieuwe Zandpad waardoor de deur voor mensenhandel weer open wordt gezet.
Volgens het CDA wordt veel beleid doorgezet maar is er weinig duidelijkheid over de keuzes van het nieuwe college. Sander van Waveren: “Veel keuzes (bijvoorbeeld over woningbouwopgave en gemeentelijke organisatie en vastgoed) zijn niet onderbouwd of uitgewerkt. We zullen komende jaren moeten kijken wat er in de praktijk van terecht komt.”
De Utrechtse CDA-fractie is ook verbaasd dat het sportakkoord en het armoede-akkoord maar nauwelijks waargemaakt worden, terwijl deze akkoorden tijdens de campagne door vrijwel alle partijen ondertekend zijn. Van Waveren: ‘’Het armoedebudget hangt van tijdelijke financiering aan elkaar en vanaf 2019 wordt er zelfs effectief €600.000,- op bezuinigd. Dat is niet sociaal te noemen.’’

Van Student & Starter mag het allemaal wel een stuk sneller, concreter en innovatiever. Fractievoorzitter Tim Homan: “Zeker als je terugkijkt op de vele veelbelovende campagnebeloften van de coalitiepartijen, missen we wel wat uitwerking. In het document van 52 bladzijden staan toch wel veel zachte en soms nietszeggende formuleringen.”
Student & Starter is blij dat er veel punten in het akkoord staan waar Student & Starter al eerder op heeft ingezet. Homan: “In het akkoord wordt onder meer gesproken over het autovrij maken van het Janskerkhof, voortzetting van het actieplan studentenhuisvesting en het onderzoeken van nieuwe woonvormen. We zijn blij dat deze typische Student & Starter-punten mee zijn genomen in het akkoord.”
Verder vindt Student & Starter dat er in het coalitieakkoord nog veel ‘onderzocht en besproken’ moet worden. Ook heeft Student & Starter niet het gevoel dat er genoeg aandacht wordt besteed aan de levendigheid in de stad. Homan: “Er wordt een omgevingsvisie opgesteld, maar komt in deze omgevingsvisie ook ruimte voor meer horeca en een uitgebreidere nachteconomie. Is er plek voor ‘gewoon gezelligheid’?”
Verder staat in het akkoord dat de tippelzone zal sluiten en dat er nog een poging gedaan wordt om het Nieuwe Zandpad te creëren. Student & Starter is bang dat er straks helemaal geen plek meer is voor sekswerk als het Nieuwe Zandpad er niet op tijd is. “Iedereen heeft recht op een veilige werkplek.”, zo stelt fractievoorzitter Homan.

De Partij voor de Dieren vindt tenslotte dat de dieren er bekaaid af komen in het coalitieakkoord. Het akkoord biedt volgens de Partij voor de Dieren geen nieuwe perspectieven voor een beter dierenwelzijn in de stad. Ondertussen zetten de drie coalitiepartijen wel in op de groei van de stad, waardoor de vraag rijst of er op termijn nog wel echt ruimte is voor mens en dier in Utrecht.
Volgens de Partij voor de Dieren worden in het coalitieakkoord veel stappen in de goede richting gezet. “We vinden het wel jammer dat veel ambities in de toekomst liggen, en dat er geen concrete en afrekenbare tussenstappen gezet worden”, aldus Eva van Esch, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.
Van Esch ziet een aantal gemiste kansen: “Het collegeakkoord biedt bijvoorbeeld geen aandacht aan onze consumptie en eetpatroon, terwijl we weten dat het eten van dierlijke eiwitten bijdraagt aan klimaatverandering.”
Op de groei van de stad wordt door de coalitiepartijen geen rem gezet, aldus de Partij voor de Dieren. “Groei van de stad is geen doel op zich, wordt gesteld, maar maatregelen om de groei af te remmen, ontbreken. Sterker nog: evenementen en festivals blijven welkom op grote schaal, internationale sportevenementen, zoals de Vuelta, worden naar de stad gehaald en er blijft gewerkt worden aan het vestigen van meer bedrijven. “Inzetten op groei betekent ook dat er veel nieuwe problemen ontstaan. We hadden dit liever anders gezien”, aldus Van Esch.

Reacties

article
68372
De plannen van de nieuwe coalitie pakken desastreus uit voor de gewone Utrechter, stelt de
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/68372/kritiek-oppositie-op-coalitieakkoord-en-lichtpuntjes/
2018-06-01T21:02:10+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2018/06/01155016/wethouders.jpg
Stadsnieuws