Milieueffectrapport Verbreding A27/A12 nog niet compleet

Foto: Wikipedia/Michiel1972

Het aangevulde milieueffectrapport voor de verbreding van de A27/A12 bij Amelisweerd bevat voldoende informatie over het grondwaterpeil maar de gevolgen voor natuur zijn nog niet volledig in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie gevraagd om de inhoud van het aangevulde rapport te beoordelen.

Voor een goede en veilige doorstroming op de A27/A12 Ring Utrecht wil minister Van Nieuwenhuizen de weg verbreden, met behoud of verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Voordat de minister een trac├ębesluit neemt, zijn de mogelijke milieueffecten van de verbreding ter hoogte van de verdiepte ligging bij landgoed Amelisweerd in beeld gebracht in een geactualiseerd milieueffectrapport. Eerder adviseerde de Commissie om dit milieueffectrapport aan te vullen op uitgangspunten en randvoorwaarden, archeologie, natuur en duurzaamheid.
Het aangevulde rapport laat nu goed zien waarom de minister kiest voor de bouwmethode met een schermwand in de ondergrond en terugpompen van grondwater in de bodem. Op die manier kan het grondwaterpeil goed onder controle blijven. Ook maakt het duidelijk waar archeologische waarden verwacht worden.
Toch is het rapport nog niet compleet. Onduidelijk is of de voorspellingen uit 2016 over de hoeveelheid te verwachten verkeer nog steeds actueel zijn. Actualisatie moet onderbouwen dat een wegverbreding hier nodig is. Ook laat het rapport niet zien of toename van stikstofdepositie als gevolg van de wegverbreding leidt tot schade aan daarvoor gevoelige natuur. Tevens moeten de gevolgen van geluid op broedvogels meer onderzocht worden. De Commissie adviseert om het rapport op deze punten verder aan te vullen.
Het ministerie heeft laten weten de ontbrekende informatie niet in dit rapport aan te vullen, maar in het rapport voor de hele A27/A12, voordat zij het trac├ębesluit vaststelt. Het is nu nog niet bekend of de Commissie nogmaals om advies gevraagd wordt.

Reacties

Cookieinstellingen