Seniorenorganisaties COSBO-Stad-Utrecht en ACO bundelen krachten

Foto: Moon Saris

Sinds 1 januari 2023 vormen belangenbehartiger COSBO-Stad-Utrecht en seniorenplatform ACO één organisatie onder de (voorlopige) naam COSBO-ACO. Het nieuwe samenwerkingsverband zet zich onder leiding van interim-directeur Theo Wennekes in voor een volwaardige plek voor alle senioren in de stad Utrecht.  

In het college-akkoord 2022-2026 van Utrecht ontbreekt specifieke aandacht voor de senioren in de stad. Maar zonder de doorvertaling van de collegeplannen naar bijzondere groepen, blijft het beleid volgens COSBO-ACO in algemeenheden hangen. Senioren zijn gebaat bij een samenhangend pakket aan maatregelen. Het is daarom waardevol dat Utrecht de belangenbehartiging door COSBO en de activiteiten van het platform ACO ten behoeve van senioren financiert. Deze twee organisaties gaan nu samen om hun efficiëntie en slagkracht te vergroten.
De organisatie zal met extra kracht de betekenis en gevolgen van de voornemens van het college voor senioren voor het voetlicht brengen. Daartoe raadpleegt COSBO-ACO haar achterban, brengt advies uit aan de gemeente, organiseert themabijeenkomsten en treedt naar voren via onder meer de seniorenburgemeester. Diverse werkgroepen zullen deze activiteiten ondersteunen en vormen de ogen en oren van de organisatie in de stad. Dit alles vindt plaats onder leiding van interim-directeur Theo Wennekes, die op 1 januari 2023 in dienst is getreden.
Senioren hebben een grote maatschappelijke waarde voor de samenleving, die het verdient gezien te worden. Tegelijkertijd ondervindt een groeiende groep oudere senioren ongemakken als verminderde mobiliteit, afnemende koopkracht of eenzaamheid. Daarbij dreigen groepen als oudere migranten en leden van de LHBTIQ+-gemeenschap zonder toegespitst beleid ondergesneeuwd te raken. De thema’s wonen en zorg vragen extra aandacht en afstemming, nu deze landelijk én lokaal juist voor de oudere doelgroep steeds meer onder druk komen te staan.
Om ook straks op een goede manier oud te worden, wordt van mensen verwacht dat ze steeds eerder en bewuster voorsorteren op hun toekomst. Het is zaak om tijdig keuzes te maken die in een volgende levensfase bepalend zullen zijn voor het welbevinden. COSBO-ACO maakt zich daarom sterk voor de huidige generaties ouderen én voor jong-senioren die zich willen voorbereiden op hun latere jaren.

Theo Wennekes 
Per 1 januari 2023 is Theo Wennekes aangesteld als interim-directeur van COSBO-ACO. Met een rijke ervaring in de sectoren waarin de organisatie actief is, zal hij vormgeven aan de nieuwe fase die COSBO-ACO ingaat. 
Theo Wennekes: ‘Ik woon ruim 30 jaar in Utrecht, samen met mijn partner Geertje. In mijn professionele leven ben ik, hoofdzakelijk als directeur-bestuurder, werkzaam geweest in achtereenvolgens het welzijnswerk voor ouderen; de sector verzorging, verpleging & thuiszorg; de belangenbehartiging van senioren en binnen een woningcorporatie voor seniorenhuisvesting. Dit alles in diverse steden en regio’s in het land.
In Utrecht was ik als vrijwilliger meerdere jaren onafhankelijk bestuurslid van de gemeentelijke adviescommissie ouderenbeleid (ACO) en lid van de centrale cliëntenraad van het Diaconessenziekenhuis in Utrecht. Momenteel ben ik ook actief als voorzitter van het toezichthoudend bestuur van een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Nieuwegein.
Naar mijn overtuiging staat COSBO-ACO voor een goede zaak. Vanuit mijn achtergrond wil ik daarom in de komende periode een positieve bijdrage leveren aan een vernieuwde interne structuur en de herpositionering van de organisatie.’ 
 

Reacties

Cookieinstellingen