Financiële situatie gemeente blijft zorgelijk

Foto: pixabay

De financiële situatie van de gemeente blijft zorgelijk, ondanks een aantal meevallers. De gemeente blijft daarom ook in 2022 flink investeren om de stad sneller en sterker uit de crisis te helpen. Dat staat in de Programmabegroting 2022. Hierin geeft het college nadere invulling aan de keuzes die bij de Voorjaarsnota zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Het pakket maatregelen om de stad en haar inwoners zo goed mogelijk door de crisis te helpen lijkt volgens de gemeente vruchten af te werpen. Een groot aantal waardevolle organisaties in de stad kon door financiële steun het hoofd boven water houden, er is extra zorg verleend en Utrechters die zich willen omscholen naar een kansrijk beroep krijgen hier budget en begeleiding voor. Versnelde investeringen in projecten op het gebied van o.a. wonen, mobiliteit en groen zijn in snel tempo voorbereid, waardoor binnenkort al de eerste schop in de grond kan. Er is ruim 116 miljoen euro uitgetrokken voor deze maatregelen.
Zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota, kiest het college er in de begroting 2022 voor te investeren in de toekomst van de stad, ondanks de krappe en nog steeds onduidelijke financiële situatie. Er wordt 58 miljoen uitgegeven aan meer betaalbare woningen op korte termijn, meer groen, goede maatschappelijke voorzieningen en voldoende speelplekken. Zo moet Utrecht ook in de toekomst een fijne plek blijven voor iedereen om te wonen, werken en ontspannen.
De begroting van de gemeente staat structureel onder druk. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, is nog onduidelijk op hoeveel geld de gemeente jaarlijks kan rekenen. Het gaat hierbij o.a. om geld voor taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is zoals jeugd en WMO. Inmiddels is duidelijk dat gemeenten eenmalig extra geld krijgen voor de jeugdzorg. Daarnaast krijgt de gemeente eenmalig extra inkomsten uit het gemeentefonds. In de Voorjaarsnota is geanticipeerd op deze inkomsten. Hiermee kan Utrecht de financiële buffer weer voor een deel aanvullen, waardoor het financiële risico iets minder is.
Wethouder Financiën Anke Klein: “Het Rijk is voor een deel over de brug gekomen met extra geld, maar de financiële situatie blijft onzeker. Compensatie van het Rijk blijft hard nodig om de taken uit te kunnen voeren die nodig zijn voor onze inwoners. Ondanks de financiële onzekerheden kiezen we ervoor om in de stad te blijven investeren en maatregelen te nemen om Utrechters steun te bieden waar nodig.”
In Utrecht is de gemeente er voor alle kwetsbare kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. Daarom investeert de gemeente in de jeugdhulp. Voor de jeugdzorg verwacht de gemeente 26 miljoen extra van het Rijk. Zowel in 2022 als in 2023 wordt daarvan 11,5 miljoen euro besteed om de huidige problemen op te lossen zoals het terugdringen van wachtlijsten. Om tijdig passende hulp te kunnen bieden aan jonge inwoners speelt de gemeente o.a. in op de vraag naar meer gezinswerkers bij de huisartsenpraktijken en het vergroten van hulp op school en opvang. Want ook in Utrecht ziet de gemeente, net als in de rest van Nederland, een groei van zorgvragen en de complexiteit daarvan. Omdat nog niet duidelijk is op hoeveel geld de gemeente definitief kan rekenen en hoe het geld besteed moet worden, wordt een marge aangehouden in het te besteden bedrag.
Vanaf 1 april 2022 kunnen kwetsbare ondernemers een tegemoetkoming voor de verhoging van de onroerende-zaak belasting (OZB) aanvragen. De gemeente stelt hier een totaalbedrag van 750.000 euro voor beschikbaar. De tegemoetkoming is er voor ondernemers met max. 30 werknemers uit sectoren (o.a. horeca, toerisme, evenementen, retail) die het hardst zijn getroffen door de coronamaatregelen.
De begroting wordt op 26, 27 en 28 oktober besproken door de gemeenteraad. Het slotdebat over de programmabegroting 2022 vindt plaats op 11 november.
Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/begroting-2022
 

Reacties