Nieuwe invulling Pieter Baan Centrum met wonen, werken en wandelen

Foto: gemeente Utrecht

Het Pieter Baan Centrum moet onder een nieuwe eigenaar ruimte gaan bieden voor woningen voor verschillende doelgroepen, werken, cultuur en horeca. Deze unieke locatie opent zich naar de omgeving, met hoven als plek voor ontmoeting en de oever van de Kromme Rijn die wordt ontwikkeld tot groen oeverpark. Je kunt er dan wonen of werken, maar ook wandelen of iets eten of drinken.

“25% van de woningen zal bestemd zijn voor bijzondere doelgroepen; bewoners waarvan een deel een vorm van ondersteuning hebben. Zij wonen naast zogenaamde ‘goede buren’, dat zijn bewoners zonder ondersteuning. Samen met de totale mix van functies krijgt het geheel een bijzondere nieuwe invulling waar mensen prettig kunnen samenwonen en zich kunnen ontwikkelen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). Dit wordt mogelijk door de eisen en ambities die de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf straks mee willen geven aan een nieuwe eigenaar. Voor het zover is kunnen omwonenden en andere belanghebbenden tot 4 juli 2021 op deze plannen reageren.
Terwijl de belangrijkste elementen van de locatie bewaard blijven, komt er ruimte voor wonen, in de vorm van gemengde woonvormen en woningen voor verschillende doelgroepen. Ook komt er ruimte voor een culturele broedplaats, maatschappelijke functies, horeca en kleinschalige kantoren. Het wonen zal bestaan uit een mix van 25% sociale huur voor bijzondere en kwetsbare doelgroepen, 10% reguliere sociale huur, 30% middenhuur en 35% vrije sector. Er ontstaat zo een gemengd woningaanbod waarbinnen ook kwetsbare doelgroepen prettig kunnen wonen en weer onderdeel kunnen zijn van de samenleving. De culturele broedplaats bestaat onder meer uit betaalbare werkruimte voor kunstenaars en kleine creatieve bedrijven.
De gebouwen van het Pieter Baan Centrum vertellen een verhaal over de geschiedenis van detentie in Nederland. Daarnaast is het ook vanuit het oogpunt van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke plek als herdenkingserfgoed. Het concept Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) schrijft daarom voor dat delen van het complex aan de Gansstraat zichtbaar moeten blijven om dit verhaal te bewaren. Het gaat daarbij om het Huis van Bewaring, de barak en het voorste deel van het jaren ‘70 gebouw. Tegelijk komt er ruimte voor nieuwe onderdelen, achter het jaren ‘70 gebouw bijvoorbeeld, als een nieuwe laag in de tijd. Aan de oever van de Kromme Rijn gaan de parkeerplaatsen weg waardoor er ruimte is voor een groen oeverpark met een wandelpad. Dat is belangrijk voor de toekomst als het gaat om klimaatadaptatie (water(overlast), droogte en hitte). Parkeren gaat (half) ondergronds waardoor er ruimte is voor groene hoven tussen de gebouwen.
Bij de totstandkoming van de eisen en ambities, opgeschreven in het concept Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE), hebben omwonenden en andere belanghebbenden meegedacht. Nu kan iedereen opnieuw reageren op het concept SPvE. Digitaal wordt dit plan toegelicht op dinsdag 15 juni 2021 via een informatieavond. Ook is het plan in te zien via de website https://www.utrecht.nl/pieterbaancentrum. Hier is tot en met 4 juli 2021 ook een reactieformulier voor wie wil reageren. De reacties worden opgenomen en verwerkt in een reactienota. Die nota gaat mee met het definitieve SPvE, dat ter besluitvorming voorligt bij het college van B&W en de gemeenteraad; naar verwachting najaar 2021. Nadat de gemeenteraad het SPvE heeft vastgesteld start het Rijksvastgoedbedrijf de verkoopprocedure. De uiteindelijke koper werkt het plan vervolgens uit binnen de kaders en zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Reacties