Utrecht gaat versneld tijdelijke woningen toevoegen en begint in Hoograven

Foto: gemeente Utrecht

Het college wil tijdelijke wooneenheden mogelijk maken op het Befu-terrein en onderzoeken of dat ook op de Pagelaan 1 mogelijk is. Gezien de grote woningbehoefte is een oplossing voor de korte termijn het bieden van ruimte voor tijdelijke woningen. De inschatting is dat er jaarlijks in Utrecht zo’n 700 tot 1.050 tijdelijke woningen nodig zijn voor de periode 2022-2025, naast de al geplande nieuwbouw. Op de twee locaties in Hoograven gaat het mogelijk om in totaal 450 tot 550 woningen.

Wethouder Diepeveen (Wonen): “Wachten is geen optie, er is sprake van een dringende woningvraag bij een brede groep woningzoekenden. Het gaat hier dus niet om de vraag òf er tijdelijke woningen moeten komen, maar hoe.” Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het kost behoorlijk wat tijd voordat een plan uiteindelijk leidt tot de oplevering van nieuwe woningen. Daarom kijken we ook naar plekken die in de stad beschikbaar zijn voor tijdelijke woningen. We zijn blij dat de eerste locaties met kansen zijn gevonden op het Befu-terrein en de Pagelaan 1.”
Om de woningnood te verlichten, heeft de gemeente samen met partners (corporaties en zorgaanbieders) een taskforce ingericht die werkt aan het versneld toevoegen van tijdelijke woonruimte in Utrecht. Er wordt gestreefd naar gemengde woonconcepten met een mix van 70% reguliere woningzoekenden en 30% bijzondere doelgroepen.
Op het Befu-terrein ziet het college de mogelijkheid om ruimte te bieden voor de bouw van 150 tot 250 wooneenheden voor maximaal 10 jaar. Dit terrein ligt al geruime tijd braak en er zijn plannen voor permanente woningbouw op deze locatie. Die plannen zijn stil komen liggen door de onzekerheid over de verbreding van de A27. Geluidsbeperkende maatregelen voor de A12 zijn hier door het Rijk aan gekoppeld. Zolang hierover geen duidelijkheid is, kunnen op het Befu-terrein geen permanente woningen worden gebouwd. Voor tijdelijke woningen gelden andere geluidsnormen, waardoor tijdelijke woningen hier wel gebouwd kunnen worden.
Op de Pagelaan 1 ziet ontwikkelaar Jansen de Jong de mogelijkheid voor tijdelijke woonunits. De Pagelaan ligt dicht bij het Befu-terrein en net als bij het Befu-terrein kan permanente woningbouw voorlopig niet gerealiseerd worden en zijn tijdelijke woningen onder voorwaarden wel mogelijk. De ontwikkelaar heeft daarom aan de gemeente gevraagd om hier circa 300 woonunits te mogen realiseren voor de duur van 5 tot 10 jaar.
De gemeenteraad moet een besluit nemen over de tijdelijke woningen op het Befu-terrein omdat de gemeente eigenaar is van de grond. Voor de Pagelaan 1 is een eerste overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar, waarin is afgesproken onder welke voorwaarden en na welke onderzoeken dit mogelijk is. Voor beide initiatieven geldt dat gestart wordt met onderzoek naar wat mogelijk is op deze locaties en onder welke voorwaarden.
Zo wordt in het belang van de gezondheidsbescherming van de tijdelijke bewoners, bij beide initiatieven wel ingezet op optimale geluidsbescherming. Ook al zijn de regels met betrekking tot geluid minder streng bij tijdelijke woningen. En omdat ze vlak bij elkaar liggen, wordt in samenhang bekeken hoe en hoeveel tijdelijke woonunits goed in te passen zijn. Daarvoor wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verwachte verkeersdruk en het aantrekkelijker maken van groene wandelroutes in het gebied.
Omwonenden worden hier nauw bij betrokken. Een eerste informatiebijeenkomst over tijdelijke woningen in Hoograven Zuid is gepland op 1 december. Als de gemeenteraad positief besluit over het Befu-terrein, dan kan daar naar verwachting in 2023 de bouw van start gaan. Op de Pagelaan 1 kan dat waarschijnlijk al in 2022.

Reacties