Utrecht 60 jaar terug: de restauratie van de Pieterskerk

Foto: UN 11-09-1963

Zesduizend circulaires zijn er verzonden om in het gehele land nog eens de aandacht te vestigen op het grootse restauratiewerk, dat in Utrecht wordt verricht. De Pieterskerk – het oudste Romaanse bouwwerk in Nederland – wordt gerestaureerd, zo meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op 11 september 1963.

Dat gaat 3 miljoen gulden kosten. De Waalse gemeente in Utrecht zal 300.000 bijeen moeten brengen, een enorme opgave voor een gemeente van 200 zielen, maar wel mogelijk indien het gehele land achter deze unieke restauratie staat.
De rijksdienst voor de monumentenzorg en de Waalse gemeente hebben een tijdschema, een raming van de kosten en een regeling van de financiering opgesteld. De totale kostenin ruim zeven jaar worden geraamd op 3 miljoen gulden. De financiering is als volgt opgezet: subsidies van rijk, provincie en gemeente 2.700.000 gulden.
De Waalse gemeente – 200 leden en de begunstigers – zullen 300.000 gulden bijeen moeten brengen als hun aandeel in deze restauratie. Waar dit werk uit cultuur-historisch oogpunt van groot belang is hebben in den lande bekende figuren zich achter dit streven gesteld.
De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr. Th. E. Graaf van Lijnden van Sandenburg, de burgemeester van Utrecht jhr. mr. C.J.A. de Ranitz, de voorzitter van de vereniging van Oud-Utrecht en bestuurslid van Heemschut, jr. J.D.M Bardet, alsmede prof. dr. M. D. Ozinga, hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht, Pasteur G. Roth, president de la Commission Wallonne en prof. dr. A.A. van Ruler, kerkelijk hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht bevelen deze actie van harte aan.
De restauratie geschiedt onder leiding van de architect ir. P.H.N. Briƫt uit Hilversum en de architect ir. P.H.N. uit Hilversum en de architect D. Verheus namens de rijksdienst Monumentenzorg.
De Pieterskerk is thans 300 in gebruik bij de Waalse gemeente. Men voert deze actie tot restauratie onder het motto actie, offervaardigheid en efficiency. De Pieterskerk vervult ook in deze tijd een rol van betekenis, die zal toenemen wanneer men de restauratie geheel voltooid heeft.
Bekend is dat de Pieterskerk ontstaan is gedurende de tijd, dat Bernoldus, later Bernulfus genoemd, tussen 1027 en 1054 als 20ste bisschop van het bisdom Utrecht deze bisschopszetel bezette. Bernulfus was een uitermate bouwlustig bisschop. Van hem stamt het plan in kruisvorm rond de toen nog Romaanse Dom een viertal kerken te stichten: de St-Marie, de Paulusabdij, de St.-Jan en de St. Pieters.

Cookieinstellingen