Provincie Utrecht lanceert website met woningmarktcijfers

Foto: provincie Utrecht

De provincie Utrecht biedt via de nieuwe monitor Wonen actuele en eenduidige gegevens over de woningmarkt op basis van betrouwbare bronnen. De website toont gegevens over nieuwbouw, verkoop en verhuur, transactieprijzen, plancapaciteit en biedt ook inzicht in demografische trends.

Zo geeft de monitor Wonen een goed beeld van de huidige woningmarkt in de provincie Utrecht en fungeert het als kennisbank voor overheden, marktpartijen en overige partners van de provincie.
Het aanpakken van het woningtekort staat hoog op de agenda van de provincie Utrecht. De provincie werkt samen met overheden en bedrijven aan de bouw van 10.000 woningen per jaar. De helft van deze nieuwe woningen moet onderdeel zijn van het sociale en middeldure segment.
De monitor Wonen wordt een volwaardig data- en kennisplatform voor gemeenten, provincie, marktpartijen en het Rijk. Ook inwoners van de provincie kunnen de monitor raadplegen voor concrete informatie over de woningmarkt op elk gewenst schaalniveau. Verder zijn ook de trends   en ontwikkelingen op de woningmarkt zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld te zien wat de gemiddelde transactieprijzen in de koopsector zijn en de slagingskansen in de sociale huursector.
Gedeputeerde Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling Rob van Muilekom: “Ik vind het belangrijk dat actuele en betrouwbare informatie over de woningmarkt in de provincie Utrecht proactief wordt gedeeld. Met de nieuwe monitor Wonen brengen we de cijfers overzichtelijk bijeen op verschillende schaalniveaus; zowel provinciaal, regionaal als gemeentelijk. De monitor biedt eenduidige en betrouwbare gegevens aan, waardoor de afstemming met het Rijk en gemeenten vergemakkelijkt wordt. Zo kunnen we als provincie tijdig bijsturen. We kunnen bijvoorbeeld zien wat de woningbehoefte is in een gemeente en welke woningbouwplannen er op de plank liggen. Om ervoor te zorgen dat deze plannen zo snel mogelijk worden uitgevoerd, geven we ondersteuning vanuit het programma Versnelling Woningbouw om deze woningbouwplannen versneld te realiseren.”
De website moet worden gezien als een groeimodel en wordt verder ontwikkeld en aangevuld op basis van wensen van medeoverheden, betrokken marktpartijen en corporaties. In de loop van 2021 wordt er een update van onder andere brondata, betaalbaarheid van woningen, doorstroming op de woningmarkt en nieuwe onderwerpen doorgevoerd, zodat de monitor zo’n realistisch mogelijk beeld blijft geven van de woningmarkt.

Reacties