Provincie presenteert Omgevingsvisie

Foto: provincie Utrecht

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende Milieueffectrapport voor de provincie Utrecht liggen van 22 september tot en met 2 november ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Ook is het mogelijk om vragen te stellen tijdens de informatieavonden.

In de Omgevingsvisie staan keuzes voor de inrichting van de provincie Utrecht op de lange termijn. Grote ontwikkelingen als bevolkingsgroei en de behoefte aan meer duurzame energie vragen ruimte en de provincie Utrecht is klein. In de Omgevingsvisie gaat het om balans. Balans tussen ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd behoud van Utrechtse kwaliteiten, zoals het diverse landschap en de mooie natuur.
In de Interim Omgevingsverordening (Interimverordening) staan de regels die nodig zijn om de keuzes en ambities in de Omgevingsvisie te realiseren. Het aantal regels waarmee de provincie werkt, is sterk verminderd ten opzichte van de huidige regels, wat meer overzicht geeft. Bovendien zijn de regels beter op elkaar afgestemd. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER).
In de Omgevingsvisie staat onder meer dat nieuwe woningen zoveel mogelijk gebouwd moeten worden rondom bestaande (OV)knooppunten en voorzieningen. In het regionaal programma Wonen en Werken gaan provincie en gemeenten samen afspraken maken over bijvoorbeeld hoeveel woningen waar en wanneer gebouwd gaan worden. Regionaal programmeren is als nieuwe systematiek opgenomen in de Omgevingsvisie en de Interimverordening. Zo kunnen overheden in nauwe samenwerking tot een concrete aanpak komen.

Reacties