Ronald McDonald Huis moet op zoek naar nieuwe locatie

Foto: provincie Utrecht

Het Ronald McDonald Huis is op zoek naar een nieuwe locatie. Dit is onderwerp van uitvoerig gesprek met Provinciale Staten. Uit onderzoek van het USP (Utrecht Science Park) komen meerdere alternatieve locaties naar voren in het gebied rond het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum. De voorkeurslocatie van de USP-partners is niet mogelijk en haalbaar volgens Geduputeerde Staten van Utrecht.

Het Ronald McDonald Huis heeft vanwege groeiplannen en een grootschalige verbouwing van het UMC een nieuwe, grotere accommodatie nodig. De voorkeurslocatie van het UMC Utrecht, locatie E, ligt ten oosten van het huidige ziekenhuisgebouw. Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben de keuze gemaakt om niet in te gaan op de zienswijze(n) om locatie E als bouwlocatie te bestempelen. Dat is als advies voorgelegd aan Provinciale Staten, die daar op 10 maart een besluit over gaan nemen. De provincie zegt graag mee te willen denken en meehelpen om andere locaties te optimaliseren en eventuele obstakels weg te nemen.
Het college geeft aan eraan te hechten dat er een Ronald McDonald Huis gebouwd wordt, op een andere, passende locatie in de buurt van de ziekenhuizen van het UMC en het Prinses Máxima Centrum. Het college geeft aan dat een locatie binnen de rode contour kansrijker is en met de nodige aanpassingen sneller te realiseren. Locatie E is volgens de provincie niet haalbaar omdat deze locatie ligt in een open en groen gebied, net buiten de stad en dichtbij landgoederen. De provincie wil dit gebied beschermen om de bijzondere waarden – de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten – voor alle inwoners te behouden. Er is een rode contour gemaakt, waarbinnen gebouwd kan worden. Voor het UMC Utrecht is een eenmalige uitzondering gemaakt voor de bouw van het Prinses Máxima Centrum.
Locatie E ligt bovendien in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat is beschermd cultureel erfgoed. En er ligt een aanvraag om de Hollandse Waterlinie te benoemen tot UNESCO-gebied. Dat vergt extra aandacht voor de bescherming ervan. Op 16 oktober 2018 zijn Gedeputeerde Staten akkoord gegaan met de aanvraag van het UNESCO nominatiedossier, ter uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook het verantwoordelijk ministerie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Liniecommissie (de vier provincies die samen de nominatie hebben voorbereid en vastgesteld) hebben de provincie Utrecht opgeroepen om niet te bouwen op het smalste stuk van de Waterlinie waar juist deze locatie E zich in bevindt. Kiezen voor deze locatie leidt daarmee naar verwachting tot langdurige juridische procedures met uiteindelijk een negatieve uitkomst. De provinciebestuurders vinden dit een doodlopende weg waar uiteindelijk niemand mee geholpen zou zijn.

Cookieinstellingen