Nederlandse jongeren rapporteren relatief vaak hyperactiviteit

Foto: UU

Hyperactiviteit is een relatief veelvoorkomend probleem onder Nederlandse jongeren. Dat concludeert jeugdonderzoeker Elisa Duinhof van de Universiteit Utrecht na Nederlandse jongeren te hebben vergeleken met jongeren uit zes andere Europese landen. Haar bevindingen verschenen in het Britse wetenschapstijdschrift Epidemiology and Psychiatric Sciences.

Voor haar onderzoek maakte Duinhof gebruik van data van het HBSC-onderzoek, het grootschalige onderzoek naar het welzijn van Europese jongeren. De Utrechtse promovenda vergeleek jongeren uit de landen Nederland, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Polen, Roemenië en Slovenië met elkaar.
De Nederlandse jongeren scoorden het best op gedragsproblemen en ook goed op emotionele problemen en problemen met leeftijdsgenoten. Dat wil zeggen: die problemen rapporteren Nederlandse jongeren verhoudingsgewijs minder. Duinhof: “Dat is in overeenstemming met eerdere onderzoeksresultaten waarin we hebben gevonden dat Nederlandse jongeren zich, vergeleken met Europese leeftijdgenoten, erg gelukkig voelen en heel tevreden zijn over sociale relaties met vrienden. Ook wordt er weinig gepest.”
Maar Duinhof stuitte op één uitschieter. Op het gebied van gerapporteerde hyperactiviteit bleken de Nederlandse jongeren het hoogst te scoren. “In onze vragenlijsten vragen we aan hen onder meer of ze rusteloos zijn. En of ze het moeilijk vinden om zich te concentreren en snel afgeleid zijn. Van alle jongeren bleken de Nederlandse jongeren hyperactiviteit het vaakst te ervaren.”
Hoe het komt dat juist de Nederlandse jongeren relatief vaak hyperactiviteit rapporteren, heeft Duinhof niet onderzocht. “Het kan zijn dat Nederlandse jongeren het meer rapporteren omdat ze er bekender mee zijn dan hun leeftijdgenoten in andere landen. Of de Nederlandse jongeren hebben een lagere drempel om dit type probleem te rapporteren. Niet voor niets uitte de Gezondhedsraad onlangs zorgen over de toename van medicijngebruik onder Nederlandse jongeren om hyperactiviteit tegen te gaan. Daaruit blijkt ook dat het fenomeen leeft onder de Nederlandse jeugd.”

Reacties