Commissie van wijzen gaat adviseren over Utrechtse werven

Foto: Pepijntje, Wikimedia

Een onafhankelijke commissie van wijzen gaat (kelder)eigenaren in het wervengebied en het Utrechts gemeentebestuur adviseren over een gezamenlijke aanpak voor het herstel en behoud van het wervengebied. De commissie heeft de opdracht deze belanghebbenden bij het adviesproces te betrekken.

Het advies gaat over de rechten en plichten van eigenaren en de gemeente, over de eigendomsverhoudingen en over de samenwerkingsvorm van eigenaren en de gemeente in het herstel, beheer en behoud van het wervengebied. Eigenaren en gemeente kunnen hun vragen, praktijkvoorbeelden, belangen en zorgen met de commissie delen, zodat de commissie in algemene zin kan adviseren. Over individuele gevallen wordt niet geadviseerd. De commissie is gevraagd het advies komend voorjaar uit te brengen. De uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe plan voor het herstel, beheer en behoud van het wervengebied.
De commissie is een idee van grachtbewoner Peter Hustinx dat door de gemeenteraad en het college van B&W is omarmd. Peter Hustinx heeft samen met twee andere keldereigenaren en de gemeente de drie onafhankelijke experts in de commissie geselecteerd en de opdracht geformuleerd. Deze opdracht aan de commissie biedt de beste garantie voor een onafhankelijk advies over de samenwerking tussen gemeente en eigenaren.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
De heer mr. H.F.M. (Hans) Hofhuis, oud-president van de rechtbanken Den Haag en  ‘s-Hertogenbosch en oud-vicepresident van de rechtbank Utrecht, tevens voorzitter;
De heer prof.dr.ir. J.G. (Jan) Rots, hoogleraar constructiemechanica aan de TU-Delft;
De heer drs. A.H.L.M. (Ton) van Snellenberg, programmamanager bij de gemeente Enschede en betrokken geweest bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek na de vuurwerkramp.
Initiatiefnemer Peter Hustinx: ‘Ik zie de commissie van wijzen als een wegbereider voor een gelijkwaardig speelveld voor gemeente en bewoners/keldereigenaren. Met als doel een beheerplan waar bewoners/keldereigenaren en de gemeente zich aan willen binden.’
Bewoner en werfkeldereigenaar Maarten van den Oever: Het wervengebied is het hart van de stad Utrecht, de marktplaats waar iedereen elkaar ontmoet. En dus is het een belang voor de hele stad, niet alleen omdat het erfgoed is, maar omdat we elkaar daar allemaal tegenkomen.
Wethouder Kees Diepeveen: ‘Het is heel belangrijk dat deze commissie bereid is hun expertise en wijsheid in te zetten voor het behoud van ons erfgoed. Ik hoop en verwacht dat hun onafhankelijk advies bijdraagt aan het vertrouwen van belanghebbenden en de kwaliteit van de afspraken die we gaan maken.’
Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven te vinden zoals in Utrecht. De werven zijn de ziel van de stad, maar ook kwetsbaar. Om dit rijksmonument voor de toekomst te behouden werkt de gemeente Utrecht met bewoners in het gebied samen om ze weer in goede staat terug te brengen. Het wervengebied is het gebied binnen de singels en de waterlopen van de Oudegracht, Nieuwegracht, Lichtegaard, Kromme Nieuwegracht, Drift, Vismarkt, Zoutmarkt, Plompetorengracht, Choorstraat en de werven Lijnmarkt. Het gebied telt ca. 800 werfkelders.
 

Reacties