Provinciale Staten stemmen in met extra krediet Uithoflijn

Foto: UIthoflijn.nl

Provinciale Staten van Utrecht (PS) hebben maandag 12 februari ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 59 miljoen en een risicoreservering van € 13,7 miljoen voor de Uithoflijn. Ook debatteerden PS over het auditrapport dat de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben laten opstellen om duidelijk te krijgen of het project Uithoflijn op de goede weg is en om eventuele knelpunten op te sporen.

De Uithoflijn, die eind december 2019 tussen Utrecht Centraal en De Uithof moet gaan rijden, valt in totaal € 84 miljoen duurder uit. Dit komt door het uitstel van de start van de tramlijn, het langer in bedrijf houden van buslijn 12, de extra bouwwerkzaamheden en de langere bouwtijd. Daarnaast zijn er middelen nodig voor de voorbereiding op beheer en exploitatie, proefbedrijf en ontvangstorganisatie en voor de meerkosten bij de nieuwbouw van de tramremise in Nieuwegein. De gemeente Utrecht draagt € 25 miljoen van deze kosten. Het resterende bedrag van € 59 miljoen komt voor rekening van de provincie Utrecht.

PS besloten gisteren dat de provincie Utrecht de onderhandelingen met de gemeente Utrecht gaat heropenen over de verdeling van de extra kosten. Zij vinden dat de gemeente voor een groot deel verantwoordelijk is voor deze extra kosten vanwege de vertraging in de oplevering van het traject waar de Uithoflijn aangelegd moet worden.

Voorafgaand aan het debat over de extra kosten voor de Uithoflijn, debatteerden PS over het door de gemeente Utrecht gepubliceerde auditrapport van adviesbureaus Deloitte en Horvat & Partners over de Uithoflijn. Soortgelijke audits zijn ook in 2015 en 2016 uitgevoerd.

In het rapport wordt de samenwerking tussen de provincie, de gemeente en de projectorganisatie Uithoflijn onder de loep genomen. In de audit zijn harde noten gekraakt over de provinciale organisatie en de aansturing van het project Uithoflijn.

PS gaven tijdens het debat aan dat door het openbaar maken van het auditrapport door de gemeente Utrecht er mogelijk financiële gevolgen kunnen zijn voor de provincie. De bevindingen in het auditrapport kan contractpartners handvatten geven om kosten te verhogen of om risico’s bij één of beide opdrachtgevers te plaatsen. PS vinden dat de eventuele financiële gevolgen van het eenzijdig openbaar maken van het rapport daarom verhaald moeten worden op de gemeente Utrecht.

Tot slot uitten PS kritiek op de rol van de Adviesraad Tram. Deze adviesraad bestaat uit onafhankelijke leden met strategische kennis en ervaring over tramvervoersystemen. Zij hebben als taak om de provincie gevraagd en ongevraagd te adviseren over het project Uithoflijn. Volgens PS hebben zij deze rol niet genomen inzake de recente vertragingen en financiële overschrijdingen. De provincie gaat zich beraden over het spoedig opheffen van deze adviesraad.

Reacties

article
67285
Provinciale Staten van Utrecht (PS) hebben maandag 12 februari ingestemd met het beschikbaar stellen van
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/67285/provinciale-staten-stemmen-extra-krediet-uithoflijn/
2018-02-13T14:51:10+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2016/10/31131632/csm_Uithoflijn_001_428666731a.jpg
Stadsnieuws