Westkant van Utrecht krijgt Stadsboulevard van 4 kilometer

Foto: gemeente Utrecht

Aan de westkant van Utrecht komt de Westelijke Stadsboulevard. Deze Stadsboulevard loopt van de Pijperlaan, Lessinglaan, Joseph Haydnlaan, Spinozaweg, Thomas a Kempisweg, Cartesiusweg, St. Josephlaan naar de Marnixlaan.

Door fysieke herinrichting van de wegen, de inzet van mobiliteitsmanagement en dynamisch verkeersmanagement en de koppeling aan de gebiedsontwikkeling moet dit leiden tot verbetering van de leefbaarheid en het waarborgen van de bereikbaarheid.

Door deze aanpak via drie sporen moeten de wegen tussen de Marnixbrug en het 24 Oktoberplein transformeren van drukke verkeerswegen naar aantrekkelijke en goed oversteekbare verbindingswegen en een inrichting als stadsboulevard. Doorgaand autoverkeer wordt gestimuleerd via de RING te rijden.

Dit alles heeft geleid tot een Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp voor de Westelijke Stadsboulevard die nu voor consultatie is vrijgegeven. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden krijgen de mogelijkheid hun reactie hierop te geven en suggesties te doen voor het ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard of delen daarvan.

Voor de Vleutenseweg, Thomas à Kempisweg en Thomas à Kempisplantsoen zijn twee inrichtingsvarianten. Variant 1 is ingebracht door de bewonersgroep Fris Alternatief. Hierbij wordt het gemotoriseerd verkeer ten westen van de buurt Thomas à Kempisplantsoen geleid. De Thomas à Kempisweg vervalt daarbij als weg voor gemotoriseerd verkeer. Bij variant 2, de gemeentelijke variant, wordt het verkeer verdeeld over de drie wegen die alle een inrichting krijgen als stadsboulevard. Variant 2 heeft meer positieve effecten voor het totale gebied en voor alle bewoners dan variant 1. Een nadeel van variant 1 is dat een grote verbetering voor een deel van de huishoudens alleen mogelijk is dankzij een achteruigang voor een deel van de andere huishoudens.

Het ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard draagt bij aan verbetering van de lucht en geluid. Ook draagt het bij aan de gezondheid van bewoners. De brede middenberm, het kleiner aantal rijstroken en de lagere snelheid maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger en makkelijker om over te steken.

Bewoners in Oog in Al ondervinden overlast als gevolg van filevorming op de Pijperlaan, Haydnlaan en Lessinglaan. De opening van de Dafne Schippersbrug heeft geleid tot extra kruisend fietsverkeer en leidt mogelijk tot extra filevorming. De Westelijke Stadsboulevard moet leiden tot een betere doorstroming van alle verkeersdeelnemers en de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer verbeteren.

De gemeente onderzoekt nu of enkele maatregelen al versneld uitgevoerd kunnen worden zoals het vervangen van de verkeerslichten door doseerlichten en de optimalisatie van de kruising Everhard Meijsterlaan. Ook wordt er onderzocht of er op korte termijn een dynamisch verkeersmanagementsysteem ontwikkeld kan worden op het tracé 24 oktoberplein – Spinozabrug in combinatie met het bieden van reisinformatie.

In totaal is er 30 miljoen euro nodig voor de vorming van een Westelijke Stadsboulevard.

Reacties