Provincie Utrecht ondertekent Schone Lucht Akkoord

Foto: provincie Utrecht

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu heeft maandag 13 januari in Utrecht het Schone Lucht Akkoord ondertekend met een 35 gemeenten en 9 provincies, waaronder de provincie en gemeente Utrecht. De afspraken uit dit akkoord moeten ervoor zorgen dat de lucht in 2030 zoveel schoner is dat er de helft minder mensen ziek van worden en overlijden.

De luchtkwaliteit in Nederland is de laatste jaren enorm verbeterd. Toch worden nog veel mensen ziek door ongezonde lucht en overlijden hieraan jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig. Er valt dus nog veel gezondheidswinst te boeken.
Doel van het Schone Lucht Akkoord is dat de lucht in Nederland zoveel schoner wordt dat hierdoor in 2030 vijftig procent gezondheidswinst wordt geboekt ten opzichte van 2016. Dit betekent dat mensen langer leven en gezond blijven, en dat de kwaliteit van leven ook toeneemt.
Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden. Deze komt van het wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.Het Schone Lucht Akkoord bouwt daarbij voort op bestaand beleid zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak.
Daarnaast kent het een aantal nieuwe maatregelen. Met het ondertekenen van het akkoord verplichten Rijk, gemeenten en provincies te komen met maatregelen om de uitstoot van deze ongezonde stoffen te verminderen en daarvan jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Rijk heeft voor het akkoord 50 miljoen euro uitgetrokken. Per gemeente is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.
Ook in Utrecht wordt de lucht steeds schoner, maar valt er nog een flinke slag te maken voor de luchtkwaliteit voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De regio Utrecht groeit, zowel in de economische activiteiten als in het aantal inwoners en bedrijven. Daarnaast loopt er een aantal grote autosnelwegen en vaarwegen dwars door de provincie en omvat Utrecht diverse mooie en belangrijke natuurgebieden.
Luchtverontreiniging is een complex probleem, met veel verschillende oorzaken en veroorzakers. Hoe meer partijen samenwerken om ongezonde lucht te voorkomen, hoe meer we kunnen bereiken. De provincie Utrecht heeft allerlei partijen bij elkaar gebracht die belang hebben bij, en een rol kunnen spelen in het schoner maken van de lucht in de regio. Daaruit is de Uitvoeringsagenda Gezonde lucht tot stand gekomen. De belangrijkste thema’s in de uitvoeringsagenda zijn mobiliteit, binnenvaart, beschermen van kwetsbare locaties, meten met sensoren en de internationale lobby voor maatregelen voor schone lucht.

Reacties