College stelt voor om sanering Nedereindse Plas af te ronden

Foto: CC0 Public Domain

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat. Er stroomt minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het oppervlaktewater van de Nedereindse Plas. Ook is de fysieke stabiliteit van de oevers onder water beter dan waarvan was uitgegaan bij het opstellen van het saneringsplan uit 2005. Hierdoor is de fysieke afdekking van de oevers onder water (stortfront) niet meer noodzakelijk, en stelt het college voor om de sanering van de Nedereindse Plas sober en doelmatig af te ronden. Bij deze saneringsvariant gaat het om het blijvend monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas en de Westplas.

De Nedereindse plas bestaat uit twee plassen; de West- en de Oostplas. De sanering van beide plassen is een langlopend project. In de periode 2007-2016 is de noordelijke oever van de Westplas gesaneerd. Sinds 2007 wordt de waterkwaliteit van zowel de Westplas als de Oostplas gemonitord. De volgende stap in het proces is de sanering van Oostplas. In 2018-2019 is aanvullend onderzoek gedaan naar saneringsmogelijkheden voor de Oostplas en naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in beide plassen. Daarnaast is de sanering van de Westplas uitvoerig besproken met deskundigen. Op basis van de uitgebreide monitoringsgegevens, het extra onderzoek naar de waterkwaliteit, en de opbouw van de oevers van beide plassen, is geconcludeerd dat bij de aanpak van de Oostplas kan worden volstaan met het monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers. Deze saneringsvariant voldoet ook aan de Wet Bodembescherming (Wbb). De kosten hiervan zijn 1 miljoen euro. Het grondgebied van de Nedereindse Plas wil de gemeente verder ontwikkelen tot een gebied om te wandelen, fietsen, sporten en van de natuur te genieten.
In het raadsvoorstel is het huidige voorstel afgewogen tegen een andere saneringsvariant, waarbij de noordelijke en oostelijke oever van de Oostplas worden gesaneerd volgens het oorspronkelijke plan. Bij deze variant worden de oevers die onder water liggen, afgedekt met een laag grond en daarover heen een isolerende kleilaag. De kosten van dit scenario worden geschat op 11 miljoen euro.
Er is bewust gekozen om eerst de sanering van de Westplas af te maken alvorens te beginnen met de sanering van de Oostplas. De gemeente wilde de opgedane ervaringen met de sanering van de Westplas gebruiken voor de Oostplas. Deze ervaringen en de resultaten van het extra onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat dit scenario niet zal leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit. Uit het extra onderzoek blijkt tevens dat het stabiliteitsrisico van de oevers lager is dan werd verwacht.

Cookieinstellingen