Terugblik op oplossing financiële problemen DOMunder

DOMunder Utrecht (NL), JDdV Architects
Foto: Oliver Schuh, Toerisme Utrecht

Op verzoek van de Utrechtse gemeenteraad heeft een evaluatie plaatsgevonden van het project DOMunder met als doel om lessen te destilleren voor mogelijke toekomstige initiatieven in de stad.

Het evaluatierapport beschrijft het project DOMunder in drie fases. De eerste fase betreft de periode 2005-2010. Het initiatief kende een vliegende start met veel gitten en steun. Vele projecten rondom het Domplein werden geïnitieerd zoals de castellummarkeringen en het bezoekerscentrum onder het UCK. De manier waarop de stichting startte, was mogelijk door de financiële situatie tot 2009, met veel beschikbare financiële middelen en minder aandacht voor bestuur en toezicht. De bedrijfsvoering was in deze pioniersfase tot 2010 niet voldoende gegeven de omvang en complexiteit van het project, onder invloed van de sterke inhoudelijke gedrevenheid van de initiatiefnemers. Deze periode had echter wel wel gevolgen voor de fase na 2010.

Dat bleek tijdens de tweede fase, de periode 2010-2015, waarin de stichting een tweede bezoekerscentrum bouwde en opende, maar uiteindelijk ook tegen een financieel tekort van uiteindelijk 1,6 miljoen euro aanliep. Veel betrokkenen werden meegezogen in het enthousiasme van de stichting en accepteerden meer risico’s. Te lang dacht het bestuur van de stichting ook het financiële tekort zelf te kunnen oplossen.

De laatste fase betreft de periode 2015-2016. Daarin kwam de stichting na overleg met de gemeente en stakeholders tot een oplossing voor de financiële problemen. Het financieel probleem is uiteindelijk opgelost doordat de stichting en stakeholders gezamenlijk invulling gaven aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden voor een garantstelling op een benodigde lening. De belangrijkste randvoorwaarden betroffen een nieuwe exploitatie met lagere lasten, kwijtschelding van de schulden en verzekerde bijdragen van fondsen.

De lessen die hieruit geleerd kunnen worden zijn onder meer professionele ondersteuning bij de bedrijfsvoering, het beperkt houden van het vreemd vermogen, inkomsten pas calculeren al ze definitief bevestigd zijn, verwerf voldoende particulieren middelen en leun financieel niet te veel op de gemeente.

Reacties